Search form

Yohane 5:42

42Na susu nisokare gosinowena. Duba nisokare meni awa Anutu Mama nasora nana oko itewia.