Search form

Yohane 5:43

43Na Mama nasora ge dimuro nisokare nana osena awa, ata nikare ge naso doro na oko otao inowewa. Noma ema zo kotumai nusora kei nisokare nana nai amire numore dai otao wamunowa.