Search form

Yohane 5:47

47Ota nikare Mosera ge gayai awa niniwa me kaka wamu wenu giro dowa, are nogo nogo wero ge naso ninawa me wamunoi?” Yesu meni ago senua awa.