Search form

Yohane 5:6

6Yesu meni ema awa giro yaya nuso borere-barere itisonua awa giro numore ego senua awa, “Ni ewanana wamu kotupitinosita?”