Search form

Yohane 5:8

8Ago senu Yesu meni ina numore ego senua awa, “Ni eriro sawa niso puro aita we.”