Search form

Yohane 5:9

9Ago senu ema zebura waira tama kokopai wenu nu eriro sawa nuso pumuro aita wenua awa. Waiko be awa Yuda emara Sabat pura itiwa awa.