Search form

Yohane 6

Yesu meni ema 5,000 amire ma potinu niwa.

1Yesu meni ge awa senu tepo wenu Galilaya ou ubu semuro bamu enibara ninua awa. Ou ubu amira zazo zo Taibirias asinowera. 2Semuro bamunu nu ema bama yayare kora wasai ewanana inoisowa awa eni meni gosinoisowa, are ema diti bamu meni nu ama ganewa awa. 3Ago wewa Yesu meni bua mai nuso pumuro witi dirumura niro arumuro itiwa awa. 4Be amira ana Yuda emara pura zo zazo nuso Betai Daininua amira be zora awenua awa. 5Are Yesu meni ema dubu bamu nuso nana tupiwa giro Filip atata wero ego senua awa, “Ma nana ena puro ema dubu bamu amire potanakai nara te wamunoi?” 6Yesu nu bua zo wamu kotupitinoinua, ata nu Filip gaero gamu atata wero senua awa. 7Ago senu Filip meni ego senua awa, “500 kina meni ma pumuro potanakai nara te kaka wamu wamunoi, tanita.” 8Ago senu bua mai nusora nana zo Anderea, nu Simon Petorora nami, ami ego senua awa, 9“Mai zo meni ma wana dare ou wo etore puro noya. Ata ema dubu bamu, are te oko wamunoi, tanita.” 10Ago senu Yesu meni ego senua awa, “Nikare seu ema poti dara niro arumare.” Zebu amira zewaka itisonua, are patiro arumuwa. Namba nusokare 5,000 ago ine ami arumuwa awa.

11Ago wewa Yesu meni ma puro Anuture kokopai asero ema arumuro itiwa amire kanowenua. Ou wo da ago ine wenu te wenua. 12Niwa te wenu itata da ago dowa giro Yesu meni bua mai nusore ego senua awa, “Nena itata itima waya wamera, sianiu.” Ago senua awa. 13Are ma wana da niwa amira itata awa sianiwa kana 12 ago be muwa. 14Ema meni tani putoure awa giro Yesu bowi inoise ego sewa awa, “Porofete bamubake zo zebura kei awaise sai awa ewa.” 15Ago sero Yesu puro ema tua nusokare potara nuaise toiwa giro nu ema dubu awa doro imata witiro bamu dirumura ninua awa.

Yesu meni ou tame aita wenua.

16Tua zinu bua mai nuso meni ou ubura osero 17Kapaneam nate ewesemuro bayamu sero wara witiro bamuwa awa. Ago susauwa pi zinu Yesu meni nusokare nana kaka kei awamu wenu 18bisi zewai-zawai munu kakawa bamubake inoinu 19nukare dawero bamu soe niro 5 kilomita ago awa inoiwa Yesu meni ou tame aita wero baro wa nusokare nana zorage kei awinoinu giro azu wewa awa. 20Azu wewa giro Yesu meni ego senua awa, “Azu oko wawe. Nane tupena awa.” 21Ago senu giro nukare yawa sara inoise ziwa wara witinu wa meni nata bayamu sero inoiwa amira eya kei awenua awa.

Ema bama Yesu tamamu kau wewa.

22Pina atinu ema ou ubu enibara awinoiwa ami ego sewa awa, “Pire wa daimata gege iti bua mai nuso meni Yesu doro nukare imata wara witiro bamitara awa.” 23Ago sewa, ata wa eni Taibirias nate ena muro kakamo Tua meni ma gawa wenu niwa amira muwa awa. 24Are ema bama meni Yesu bua mai nusore awa kau inomite nukare tamamu sero wa muro itiwa amira witiro bamu Kapaneam nate niwa awa.

25Bamu ou enibara niro Yesu kau inomite tamuro ego sewa awa, “Gipai ema, ni nazi mesi?” 26Ago atata wewa Yesu meni ego senua awa, “Na me memeka sana niniu. Tani putoure wawena gosinowewa amira kota, ma potena nitawa amira gege na kau inowa. 27Nikare ma sisai amira kota, nuai me ewananara ma amira bua wewo. Na Emara Mai awa Anutu Mama meni putou namore potinu pumuna. Are nuai me ewananara ma awa nane nimorekare potamunona.” 28Ago senu nukare ge ina ego sewa awa, “Nakare nogo nogo wero Anutura bua wamunonikare?” 29Ago sewa nu ego senua awa, “Anutura bua ego ewa. Na Anutu meni senu osena, nama awa tuma diwo.” 30Ago senu nukare ge ina ego sewa awa, “Ni tani putoure ne wasa ganakare ge niso me wamunoi? 31Ewowo-kawowo nasokare ware noise ma zazo mana awa ninoise noisowa. Amira ge gayai ego itia ewa, ‘Utura ma potasai ninoisowa.’”

Utura ma amira ge.

32Ago sewa Yesu meni numorekare ego senua awa, “Na me memeka sana niniu. Mose meni utura ma nimorekare oko potinua. Mama naso meni utura ma me nimorekare potitinowia awa. 33Ma Anutu meni potitinowia ami utura ena osero zebura ema nimorekare nuai tapinowia.” 34Ago senu ina ego sewa awa, “O Tua, ni ma tosa awa be giti namorekare potitinoiyo.” 35Ago sewa ina ego senua awa, “Nuai potaira ma na ewa. Zo nu namore dara tairo nuamunoya ami meri oko wamunoya. Ota zo nu na tuma diamunoya ami ou uza oko wamunoya.

36Na sesena gewa. Nikare na gosinowewa, ata nikare na kaka tuma diamu inowewa. 37Ema Mama meni namore potitinowia ami dapikarago naso nana kei awamunora. Are zo nu naso nana mai na nu oko esenamunona. 38Utura ena osena awa kotumai nasora kota, Mamera bera bua nuso wamu sero osena awa. 39Nu senu osena amira ara tamai ego ewa. Ema dubu namore potinua nukare ami sisero waya wai azu, na be bamura ena awa-uzana dapikarago erarise. 40Mama nasora ara tamai awa ego ine itia awa. Nukare na Mai giro baitiro tuma diamunora ami nuai me ewanana pumamunora. Ago wara nane be bamura ena nukare awa-uzana eramunora. Mama nasora ara tamai ago itia awa.” Ago senua awa.

Yesu nu nuai me ewanana amira ma.

41Yesu meni, “Ma utura ena osenua na awa,” ago senua, are Yuda ema giwa waya wenu giro ego sewa awa, 42“Ema awa nu Yesu. Nu Yosefera mai awa. Nakai mia mama nuso gosinowenakai. Are nogoro nu utura ena osenu sia toi?” 43Ago sewa Yesu meni ego senua awa, “Nikare gung-ga oko sawe. 44Zo nu kotumai nusora naso nana mai ine oko itia. Mama na senu osena ami nu zumamunoya, awa nu naso nana mamunoya. Ago wai nane be bamura ena awa-uzana seka wero eramunoya. 45Porofete meni ge zo ego gaewa itewia ewa, ‘Anutu nu nutope ema dapikarago ge nuso tugata wamunoya.’ Are zo nu Mama meni ge gipai niniro kotumai tamamunoya ami naso nana mamunoya. 46Ema agai meni Mama ginu? Tepo awa. Anutura nana ena osena na daimata ami Mama gina awa. 47Na me memeka sana niniu. Zo nu na tuma didinoise nowia ami nuai me ewanana awa puro nowia awa. 48Nuaira ma na ewa. 49Ewowo-kawowo nisokare ware noise ma zazo mana ninoise bebeteniwa. 50Ota utura ma niro kaka betamu nuai gege nuai awa na ewa. 51Nuaira ma utura ena osena na ewa. Are zo nu ma awa namunoya ami nuai gege nuamunoya. Pisi naso meni ma inoya awa. Are erama meni nuai tamarise potamunona.”

52Ago senu Yuda ema nutopekare ina-sa wero ego sewa awa, “Nu nogo wero pisi nuso potai nanisekai toi?” 53Ago sewa Yesu meni ego senua awa, “Na me tona. Nikare Mamera Mai amira pisire orarare kaka namu wamunowa, awa nuai me duba nisokarera oko itamunoya. 54Zo nu pisi nasore orara nasore namunoya ami nuai me ewanana tamamunoya. Ago wai nane be bamura ena nu awa-uzamunona awa. 55Pisi naso meni ma me. Orara naso meni ou nai me. 56Pisi nasore orara nasore namunoya ami namore dai nuamunoya. Ago wai na da ago numore dai nuamunona. 57Mama nu nuaira Mama ami na senu osena, are nuai na Mamera nana zewai-zawai itawi nowena. Are zo nu na namunoya awa da ago ine nuai nuso naso nana itai nuamunoya. 58Utura ma amira susu ago itia awa. Awa ewowo-kawowo nisokare meni niwa, ago ine oko aewa. Nukare ma awa ninoise bebeteniwa. Ota zo meni ma ei awa namunoya ami nuai gege nuamunoya.” Ago senua awa. 59Yesu nu Kapaneam nate ena yere ibura ena ge awa emare tugata wenua awa.

Eni meni Yesura ge azu sewa.

60Dubu nusora nana eni meni ge awa niniro ego sewa awa, “Ge awa ninenakai te kaka wamu inoya. Ge awa agai meni ninai te wamunoi?” 61Ago toise duba tu meni gung-ga sewa giro Yesu meni enia wero giro ego senua awa, “Ge awa ninewa waya inoita? 62Are Mamera Mai meni noko ewesemuro utura witana gawa nogo wamunoi? 63Ozana meni nuai emare potitinowia. Tamara pisi meni oko sorepitinowia. Na ge towena awa Ozanare ata nuaire awa. 64Ata nikare eni meni niniro na tuma kaka diamu inowewa.” Yesu meni ago senua. Nera kota, nu nukare eni meni ge nuso niniro nu tuma kaka diamu wamunora amira benau nusokare gita ona ginu tepo wenua awa. Ota ema nu kerenamu inoinua amira benau dai ginu tepo wenua. Are ge awa senua awa. 65Are nu ge zo susumuro ego senua awa, “Na ami emo ego tona awa. Zo nu Mama meni kaka ninamu wai nu naso nana mai ine oko itia.” Ago senua awa. 66Are be amira ana dubu nuso eni meni numore dai nuai awa biawa wenu giro nu doro bamuwa awa. 67Ago wewa Yesu meni bua mai nuso 12 atata wero ego senua awa, “Nikare da ago ine na duamu towita?” 68Ago senu Simon Petoro meni ina ego senua awa, “Tua, ni doro zo ara nana bayamunonikare? Nuai me ewanana amira ge niso nana itewia. 69Are nakare ni tuma didinoise ego genakare me wetia awa: Ni Anutura Mai saramai.” 70Ago senu Yesu meni ina ego senua awa, “Na nikare mai 12 sianiro pumuna. Ata nisokare nana zo meni nogoro Satan ine inoi?” 71Ago senua, awa nu Simon Iskeriot amira mai zazo Yudas amire senua. Nu Yesura bua mai 12 amira otao zo ami ama Yesu kereniro iwora wanera potinua.