Search form

Yohane 6:1

Yesu meni ema 5,000 amire ma potinu niwa.

1Yesu meni ge awa senu tepo wenu Galilaya ou ubu semuro bamu enibara ninua awa. Ou ubu amira zazo zo Taibirias asinowera.