Search form

Yohane 6:10

10Ago senu Yesu meni ego senua awa, “Nikare seu ema poti dara niro arumare.” Zebu amira zewaka itisonua, are patiro arumuwa. Namba nusokare 5,000 ago ine ami arumuwa awa.