Search form

Yohane 6:11

11Ago wewa Yesu meni ma puro Anuture kokopai asero ema arumuro itiwa amire kanowenua. Ou wo da ago ine wenu te wenua.