Search form

Yohane 6:14

14Ema meni tani putoure awa giro Yesu bowi inoise ego sewa awa, “Porofete bamubake zo zebura kei awaise sai awa ewa.”