Search form

Yohane 6:15

15Ago sero Yesu puro ema tua nusokare potara nuaise toiwa giro nu ema dubu awa doro imata witiro bamu dirumura ninua awa.