Search form

Yohane 6:17

17Kapaneam nate ewesemuro bayamu sero wara witiro bamuwa awa. Ago susauwa pi zinu Yesu meni nusokare nana kaka kei awamu wenu