Search form

Yohane 6:19

19nukare dawero bamu soe niro 5 kilomita ago awa inoiwa Yesu meni ou tame aita wero baro wa nusokare nana zorage kei awinoinu giro azu wewa awa.