Search form

Yohane 6:20

20Azu wewa giro Yesu meni ego senua awa, “Azu oko wawe. Nane tupena awa.”