Search form

Yohane 6:21

21Ago senu giro nukare yawa sara inoise ziwa wara witinu wa meni nata bayamu sero inoiwa amira eya kei awenua awa.