Search form

Yohane 6:22

Ema bama Yesu tamamu kau wewa.

22Pina atinu ema ou ubu enibara awinoiwa ami ego sewa awa, “Pire wa daimata gege iti bua mai nuso meni Yesu doro nukare imata wara witiro bamitara awa.”