Search form

Yohane 6:23

23Ago sewa, ata wa eni Taibirias nate ena muro kakamo Tua meni ma gawa wenu niwa amira muwa awa.