Search form

Yohane 6:24

24Are ema bama meni Yesu bua mai nusore awa kau inomite nukare tamamu sero wa muro itiwa amira witiro bamu Kapaneam nate niwa awa.