Search form

Yohane 6:25

25Bamu ou enibara niro Yesu kau inomite tamuro ego sewa awa, “Gipai ema, ni nazi mesi?”