Search form

Yohane 6:28

28Ago senu nukare ge ina ego sewa awa, “Nakare nogo nogo wero Anutura bua wamunonikare?”