Search form

Yohane 6:37

37Ema Mama meni namore potitinowia ami dapikarago naso nana kei awamunora. Are zo nu naso nana mai na nu oko esenamunona.