Search form

Yohane 6:39

39Nu senu osena amira ara tamai ego ewa. Ema dubu namore potinua nukare ami sisero waya wai azu, na be bamura ena awa-uzana dapikarago erarise.