Search form

Yohane 6:42

42“Ema awa nu Yesu. Nu Yosefera mai awa. Nakai mia mama nuso gosinowenakai. Are nogoro nu utura ena osenu sia toi?”