Search form

Yohane 6:43

43Ago sewa Yesu meni ego senua awa, “Nikare gung-ga oko sawe.