Search form

Yohane 6:45

45Porofete meni ge zo ego gaewa itewia ewa, ‘Anutu nu nutope ema dapikarago ge nuso tugata wamunoya.’ Are zo nu Mama meni ge gipai niniro kotumai tamamunoya ami naso nana mamunoya.