Search form

Yohane 6:5

5Are Yesu meni ema dubu bamu nuso nana tupiwa giro Filip atata wero ego senua awa, “Ma nana ena puro ema dubu bamu amire potanakai nara te wamunoi?”