Search form

Yohane 6:52

52Ago senu Yuda ema nutopekare ina-sa wero ego sewa awa, “Nu nogo wero pisi nuso potai nanisekai toi?”