Search form

Yohane 6:54

54Zo nu pisi nasore orara nasore namunoya ami nuai me ewanana tamamunoya. Ago wai nane be bamura ena nu awa-uzamunona awa.