Search form

Yohane 6:6

6Yesu nu bua zo wamu kotupitinoinua, ata nu Filip gaero gamu atata wero senua awa.