Search form

Yohane 6:61

61Ago toise duba tu meni gung-ga sewa giro Yesu meni enia wero giro ego senua awa, “Ge awa ninewa waya inoita?