Search form

Yohane 6:68

68Ago senu Simon Petoro meni ina ego senua awa, “Tua, ni doro zo ara nana bayamunonikare? Nuai me ewanana amira ge niso nana itewia.