Search form

Yohane 6:70

70Ago senu Yesu meni ina ego senua awa, “Na nikare mai 12 sianiro pumuna. Ata nisokare nana zo meni nogoro Satan ine inoi?”