Search form

Yohane 6:71

71Ago senua, awa nu Simon Iskeriot amira mai zazo Yudas amire senua. Nu Yesura bua mai 12 amira otao zo ami ama Yesu kereniro iwora wanera potinua.