Search form

Yohane 7:1

Yesura namisini meni nu kaka tuma diamu dowa.

1Yesu meni ago senu giro Yuda ema eni meni Yesu damu sero ge diwa dagimunu Yesu meni ge awa niniro giro Yudaya zebu doro Galilaya zebura baro noisonua awa.