Search form

Yohane 7:14

Yesu nu Anutura Oziga Ewanana puro osenua.

14Pura soe sieninu Yesu meni Anutura ibu bamu amira mokara toiro ema bama ge tugata wenua.