Search form

Yohane 7:15

15Ge tugata inoinu Yuda ema gita wai meni giro di taniro ego sewa awa, “Nu ninai ibu nasokaira kaka toyamu ami nogo wero ge susure ninitinowi?”