Search form

Yohane 7:16

16Ago sewa Yesu meni ego senua awa, “Na gera susu nimorekare tugata inowena, awa naso kota, na senu osena amira awa.