Search form

Yohane 7:19

19Mose meni lo ge nimorekare potinua, ata nisokare nana zo meni oko dipinowia. Nikare nogoro na damu towi?”