Search form

Yohane 7:20

20Ago senu ema bama bamu ami girara asero ego sewa awa, “Ni bi meni duba nisora iti dau wero tosa. Ai meni ni damu toi?”