Search form

Yohane 7:23

23Awa Mosera sai zewai wai ge dainai azu, nikare pura bera ena mai mamatana nisokarera tama aiso kapinowewa awa. Ota nane meni awa ema zo me zere dago pura be nisokarera ena kora wisena. Amira nikare nogoro namore tini kapai pupinowi?