Search form

Yohane 7:24

24Na pasina wago wisena asero bua naso waya oko sawe. Bua nasora susu giro baitiro amire bua kokota waya ni, awa seu.”