Search form

Yohane 7:26

26Giu. Nu ge damu ena toya, ata nukare numore ge zo kaka samu inora. Pris nukare nu gawera Kristo inowita? Tepo tanita.