Search form

Yohane 7:27

27Nakai kei awai nuso gosinonakai. Ata Kristo mamunoya amira kei awai awa zo meni oko gamunoya.” Ago sewa awa.