Search form

Yohane 7:3

3Ago wenu namisini nuso meni numore ego sewa awa, “Ni zebu ei awa doro Yudaya zebura baro bua inowesa awa ona wasa bua mai niso ago nowera ami gare.