Search form

Yohane 7:30

30Ago senu nukare nu benamu sewa, ata be nuso kaka mamu, are wana nuso nana tame potai awa mou wero dowa awa.