Search form

Yohane 7:32

32Ema nukare ge ago ine awa upene toiwa Farisayo meni niniro pris babezinoma enire dai auniro ge sero Yesu benamu ge sero soldia iyetiwa Yesu pamu sero bamuwa awa.