Search form

Yohane 7:33

Yesu nu Mamera nana ewesemamu senua.

33Yesu meni ego senua awa, “Na be apunu nimorekare noma nu senu osena amira nana ewesemamunona awa.