Search form

Yohane 7:35

35Ge ago senu Yuda ema nutopekare ge ina-sa wero ego sewa awa, “Nu nago bayai kau wamunonakai asinoi? Yuda ema otao mamai nasokai Grik zebura nowera amira nana baro Grik ema ge tugata wamu toita?