Search form

Yohane 7:37

Ama Ozana mamunoya amira ge senua.

37Pura be pesunitinoinu Yuda ema meni aunai bamu inoise itiwa amire Yesu meni eriro dopero zawa sero ego senua awa, “Zo nu ou uza wai giro naso nana muro ou naise.